Traži  
  16. prosinac 2018.      Kontakt ..:: Aktualno » Reciklažno dvorište ::..   Prijava  

 Reciklažno dvorište Minimiziraj

 

Reciklažno dvorište

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda

 


  
 rujan 2017 Minimiziraj
IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
NA PODRUČJU GRADA OMIŠA, ref. br. KK.06.3.1.03.0006
 
Na Otvoreni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dostavu projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta, ref.br. KK.06.3.1.03, Grad Omiš je u suradnji s tvrtkom Peovica d.o.o. u travnju 2017. godine prijavio projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša.
 
Nakon izvršenog vrednovanja projektnog prijedloga od strane nadležnih tijela, u rujnu 2017. godine Grad Omiš je za navedeni projekt s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, kao Posredničkim tijelom razine 1, te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijelom razine 2, potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., ukupne vrijednosti 2.897.450,27 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 2.662.946,27 kuna, a bespovratna sredstva 84,99% ukupnih prihvatljivih troškova odnosno 2.263.504,00 kuna.
 
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša, ref.br. KK.06.3.1.03.0006, financira se sredstvima Europske unije iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a provodit će se u razdoblju od rujna 2017. godine do travnja 2019. godine, kada se očekuje upis omiškog reciklažnog dvorišta u Očevidnik reciklažnih dvorišta pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
 
OPIS PROJEKTA, CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI
 
Svrha projekta: izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta Grad Omiš doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega problematičnog (opasnog) otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
 
Opravdanost projekta: izgradnja reciklažnog dvorišta definirana je čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) i za područje Grada Omiša, s obzirom na broj stanovnika od 14.936 prema Popisu stanovništva iz 2011., predviđa osiguravanje funkcioniranja najmanje jednog reciklažnog dvorišta, čijom će se uspostavom:
1.      potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstva te njegovu odgovarajuću oporabu odnosno zbrinjavanje, čime se smanjuje praksa odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš
2.      potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje električnog i elektroničkog otpada čime se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad odnosno smanjenje dodatnih troškova zbrinjavanja takvog otpada koji se odlaže uz spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada
3.      potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase kao i otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima čime se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad odnosno smanjenje dodatnih troškova zbrinjavanja takvog otpada koji se odlaže uz spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada
4.      potaknuti i povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada (ambalaža koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade, većih dimenzija ili mase, neprikladne za prikupljanje u spremnicima na javnoj površini ili na kućnom pragu, te plastike koja nije ambalažni otpad)
5.      omogućiti stanovništvu odlaganje svih vrsta otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/2014, 51/14, 121/15 i 132/15)
6.      omogućiti implementaciju novog sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata za lokalno stanovništvo
7.      omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i poslova na prikupljanju i selekciji otpad
 
Prilikom projektiranja i odabira lokacije reciklažnog dvorišta poštivalo se načelo blizine kako bi troškovi manipulacije otpadom i njegova prijevoza bili što manji, pa je isto smješteno u naselju Zakučac i udaljeno je od najvećeg naselja Omiš oko 1,50 km.
U prvoj godini rada reciklažnog dvorišta planira se povećati odvojeno prikupljanje korisnog otpada za 500t, odnosno odnosno željeza za 15t, neželjeznih metala 5t, HDPE za 10t, PET za 25t, papira/kartona za 100t, stakla za 35t, te ostalog otpada za 310t, što će dovesti do ukupnog smanjenja CO2 zbog recikliranog materijala u iznosu od 192t, ali i generirati prihod od prodaje korisnog otpada u iznosu od 100.000 kn. Za količine odvojeno prikupljenog korisnog otpada u slijedećim godinama planira se rast od 2% na godišnjoj razini, što će doprinijeti trendu smanjenja CO2 i dalnjem povećanju prihoda.
 
Ciljne skupine: cjelokupno stanovništvo s prebivalištem na području Grada Omiša, koje će imati direktnu korist od izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta jer je isto osnovni preduvjet za uspostavu sustava odvojenog prikupljanja otpada "od vrata do vrata", što će u konačnici dovesti do toga da kućanstva imaju manje mjesečne račune za odvoz otpada. Stanovništvo će imati korist od projekta i na način da će imati uređeno mjesto na kojem će moći odložiti problematični otpad umjesto da ga odbacuje s komunalnim otpadom ili u prirodu.
 
 
kontakt osobe za više informacija o projektu:
  1. Grad Omiš, Katarina Pupačić: katarina.pupacic@omis.hr
  2. Peovica d.o.o., Stipe Tokić:     stipe.tokic@peovica.hr
 
 
 
 
 
 

 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Pomorsko dobro
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice