Traži  
  1. lipanj 2020.      Kontakt ..:: Aktualno » Reciklažno dvorište ::..   Prijava  

 Reciklažno dvorište Minimiziraj

 

Reciklažno dvorište

Projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda

 


  
 rujan 2017 Minimiziraj
IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
NA PODRUČJU GRADA OMIŠA, ref. br. KK.06.3.1.03.0006
 
Na Otvoreni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dostavu projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta, ref.br. KK.06.3.1.03, Grad Omiš je u suradnji s tvrtkom Peovica d.o.o. u travnju 2017. godine prijavio projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša.
 
Nakon izvršenog vrednovanja projektnog prijedloga od strane nadležnih tijela, u rujnu 2017. godine Grad Omiš je za navedeni projekt s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, kao Posredničkim tijelom razine 1, te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijelom razine 2, potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., ukupne vrijednosti 2.897.450,27 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 2.662.946,27 kuna, a bespovratna sredstva 84,99% ukupnih prihvatljivih troškova odnosno 2.263.504,00 kuna.
 
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša, ref.br. KK.06.3.1.03.0006, financira se sredstvima Europske unije iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a provodit će se u razdoblju od rujna 2017. godine do travnja 2019. godine, kada se očekuje upis omiškog reciklažnog dvorišta u Očevidnik reciklažnih dvorišta pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
 
OPIS PROJEKTA, CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI
 
Svrha projekta: izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta Grad Omiš doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega problematičnog (opasnog) otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
 
Opravdanost projekta: izgradnja reciklažnog dvorišta definirana je čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) i za područje Grada Omiša, s obzirom na broj stanovnika od 14.936 prema Popisu stanovništva iz 2011., predviđa osiguravanje funkcioniranja najmanje jednog reciklažnog dvorišta, čijom će se uspostavom:
1.      potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstva te njegovu odgovarajuću oporabu odnosno zbrinjavanje, čime se smanjuje praksa odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš
2.      potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje električnog i elektroničkog otpada čime se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad odnosno smanjenje dodatnih troškova zbrinjavanja takvog otpada koji se odlaže uz spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada
3.      potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase kao i otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima čime se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad odnosno smanjenje dodatnih troškova zbrinjavanja takvog otpada koji se odlaže uz spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada
4.      potaknuti i povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada (ambalaža koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade, većih dimenzija ili mase, neprikladne za prikupljanje u spremnicima na javnoj površini ili na kućnom pragu, te plastike koja nije ambalažni otpad)
5.      omogućiti stanovništvu odlaganje svih vrsta otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/2014, 51/14, 121/15 i 132/15)
6.      omogućiti implementaciju novog sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata za lokalno stanovništvo
7.      omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i poslova na prikupljanju i selekciji otpad
 
Prilikom projektiranja i odabira lokacije reciklažnog dvorišta poštivalo se načelo blizine kako bi troškovi manipulacije otpadom i njegova prijevoza bili što manji, pa je isto smješteno u naselju Zakučac i udaljeno je od najvećeg naselja Omiš oko 1,50 km.
U prvoj godini rada reciklažnog dvorišta planira se povećati odvojeno prikupljanje korisnog otpada za 500t, odnosno odnosno željeza za 15t, neželjeznih metala 5t, HDPE za 10t, PET za 25t, papira/kartona za 100t, stakla za 35t, te ostalog otpada za 310t, što će dovesti do ukupnog smanjenja CO2 zbog recikliranog materijala u iznosu od 192t, ali i generirati prihod od prodaje korisnog otpada u iznosu od 100.000 kn. Za količine odvojeno prikupljenog korisnog otpada u slijedećim godinama planira se rast od 2% na godišnjoj razini, što će doprinijeti trendu smanjenja CO2 i dalnjem povećanju prihoda.
 
Ciljne skupine: cjelokupno stanovništvo s prebivalištem na području Grada Omiša, koje će imati direktnu korist od izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta jer je isto osnovni preduvjet za uspostavu sustava odvojenog prikupljanja otpada "od vrata do vrata", što će u konačnici dovesti do toga da kućanstva imaju manje mjesečne račune za odvoz otpada. Stanovništvo će imati korist od projekta i na način da će imati uređeno mjesto na kojem će moći odložiti problematični otpad umjesto da ga odbacuje s komunalnim otpadom ili u prirodu.
 
 
kontakt osobe za više informacija o projektu:
  1. Grad Omiš, Katarina Pupačić: katarina.pupacic@omis.hr
  2. Peovica d.o.o., Stipe Tokić:     stipe.tokic@peovica.hr
 
 
 
 
 
 

 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Pomorsko dobro
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Zakoni i propisi koji se odnose na područje Grada Omiša
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice