Traži  
  29. ožujak 2017.      Kontakt ..:: Gradska uprava » Gradonačelnik ::..   Prijava  

 Gradonačelnik Minimiziraj


Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika :

Ivo Tomasović, dipl.oec.
Od 28.listopada 2016. zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Omiša.


Gradonačelnik Grada Omiša :

dr.sc. Ivan Kovačić
Do prestanka mandata 27. listopada 2016.
19. listopada 2016. imenovan potpredjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom uprave.


Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.
 
Mandat gradonačelnika traje četiri godine
 
 
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
-          utvrđuje i podnosi  prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
-          donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
-          daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću ponose drugi ovlašteni predlagatelji,
-          izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
-          utvrđuje i podnosi prijedlog proračuna, odluke o izvršenju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Omiša čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
-          upravlja prihodima i rashodima Grada,
-          upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
-          donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada
-          imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
-          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
-          imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
-          utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
-          predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
-          razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
-          usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Omiša u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
-          propisuje kriterije ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja.
-          obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
-          obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom,    ovim Statutom i drugim propisima.
 
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
 
Gradonačelnik  dužnost obavlja profesionalno.

 


 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice