Traži  
  23. lipanj 2021.      Kontakt ..:: Gradska uprava » Gradonačelnik ::..   Prijava  

 Gradonačelnik Minimiziraj


Dana 25.svibnja 2017. stupili su na dužnost :

Ivo Tomasović, dipl.oec. - gradonačelnik ,

Ivan Bartulović, mag.ing.aedif. - zamjenik gradonačelnika,

Rina Marušić. mag.med.biochem. - zamjenica gradonačelnika .


Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.
 
Mandat gradonačelnika traje četiri godine
 
 
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
-          utvrđuje i podnosi  prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
-          donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
-          daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću ponose drugi ovlašteni predlagatelji,
-          izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
-          utvrđuje i podnosi prijedlog proračuna, odluke o izvršenju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Omiša čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
-          upravlja prihodima i rashodima Grada,
-          upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
-          donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada
-          imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
-          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
-          imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
-          utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
-          predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
-          razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
-          usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Omiša u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
-          propisuje kriterije ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja.
-          obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
-          obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom,    ovim Statutom i drugim propisima.
 
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.
 
Gradonačelnik  dužnost obavlja profesionalno.

 


 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice