Pravni okvir

  • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne Novine br. 37/21)
  • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 1/12, 8/17, 3/19, 10/19 ;
  • Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 2/10, 9a/20, 7/22 );
  • Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ 1/18);
  • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Omiš ( „Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 2/21)