Djelokrug i nadležnost Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika. Gradsko vijeće Grada Omiša ima 15 članova. Prava i dužnosti članova Gradskoga vijeća utvrđuju se zakonom, Statutom Grada Omiša i Poslovnikom Gradskoga vijeća Grada Omiša.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje biraju članovi Gradskog vijeća iz reda svojih članova, na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Gradsko vijeće:

 

 • donosi Statut Grada,
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Omiša pojedinačne vrijednosti veće od   0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, u skladu sa Statutom, zakonom i posebnim propisima,
 • donosi odluku o promjeni granice Grada Omiša,
 • donosi dokumente prostornog uređenja Grada Omiša,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Temeljni zakoni i opći akti u vezi s radom  Gradskog vijeća