Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
2024
3/2024

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 3/2024 s datumom objave 15. veljače  2024.

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADONAČELNIK:

 

1. Javni natječaj za davanje dozvola za rad na pomorskom dobru

4/2024

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 4/2024 s datumom objave 23. veljače  2024.

 

SADRŽAJ:

 

GRADONAČELNIK:

 

1. Izmjena Javnog natječaja za davanje dozvola za rad na pomorskom dobru

5/2024

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 5/2024 s datumom objave 20. ožujka 2024.

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta, u naravi dio parkirališta, radi postavljanja i korištenja brze punionice za električna vozila

4. Odluka o nekorištenju prava prvokupa nekretnine koja ima svojstvo javnog dobra

5. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 20

6. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.

7. Program javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2024.g.

8. Program javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2024. godinu

9. Program javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2024. godinu

10. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Omiš

11. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Omiš

12. Godišnji provedbeni plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2024. godinu

13. Rješenje o razrješenju člana radnih tijela

14. Rješenje o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

15. Rješenje o izboru člana Odbora za statut i poslovnik

16. Rješenje o izboru člana Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova

17. Rješenje o izboru člana Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda

18. Zaključak po Izvješću o radu gradonačelnika za razdoblje VII.-XII. 2023.

19. Zaključak po Izvješću o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2023. godinu

20. Izvješće Mandatnog povjerenstva

 

GRADONAČELNIK:

 

21. Odluka o izmjeni Odluke o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima u Gradu Omišu

22. Odluka o cijenama korištenja  prostora gradske sportske dvorane „Ribnjak“ u Omišu

23. Zaključak o prijedlogu za razrješenje i izbor člana Nadzornog odbora u “Peovica” d.o.o. Omiš

24. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom  Grada Omiša za razdoblje 2017. – 2022. godine u 2023. godini    

 

6/2024

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 6/2024 s datumom objave 3. travnja  2024.

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

 

1. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za rad na pomorskom dobru

2. Odluka o prihvaćanju teksta Sporazuma između Dalma Brzet d.o.o  i Grada Omiša

3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskoga zemljišta k.o. Omiš

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu

5. Odluka  o izmjenama i dopunama  Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

6. Odluka o dodjeli Nagrada Grada Omiša za životno djelo Stipi Mekiniću, prof

7. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Omiša za životno djelo Milućiju Baučiću

8. Odluka o dodjeli Osobne Nagrade Grada Omiša Lovri Marušiću

9. Odluka o dodjeli Osobne Nagrade Grada  Omiša doc.dr.sc.don Emanuelu Petrovu

10. Odluka o dodjeli Skupne nagrade Grada Omiša klapi Pasika

11. Odluka o dodjeli Skupne nagrade Grada Omiša Klubu žena liječenih na dojci Omiš

12. Odluka o dodjeli Plakete Grada Omiša Ani Dujmović

13. Odluka o dodjeli Plakete Grada Omiša Sanji Lelas

14. Odluka o dodjeli Plakete Grda Omiša  Zorici Fistanić

15. Odluka o dodjeli. Plakete Grada Omiša Tvrtku Roguljiću, prof

16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta Osnovne glazbene škole „Lovre pl. Matačić“ Omiš

 

GRADONAČELNIK:

 

17. Odluka o novčanoj naknadi za podmirivanje troškova prehrane Službenicima i namještenicima Grada Omiša

 

7/2024

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 7/2024 s datumom objave 9. svibnja  2024.

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE:

1. Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2024. godinu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2024. godinu

4. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stanaka u 2024. godini

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja punionice vozila električnom energijom

7. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao č.z. 1128/28 k.o. Omiš

8. Odluka (Ugovora o osnivanju prava služnosti između Grada Omiša i Vodovod Omiš d.o.o.)

9. Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti u korist HEP d.o.o.

10. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama

11. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2024. godinu

12. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2024. godinu

13. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od  interesa za RH u 2024. godini na području Grada Omiša

14. Izvješće mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana  i o početku mandata  zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Omiša

 

GRADONAČELNIK:

15. Odluka o imenovanju ravnatelja javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš

16. Zaključak (II. Aneks Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Omiš)

17. Rješenje o  izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju visine zakupnine za davanje javnih površina na privremeno korištenje

 

8/2024

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 8/2024 s datumom objave 13. svibnja  2024.

 

SADRŽAJ:

 

GRADONAČELNIK:

1. Javni natječaj za davanje dozvole za rad na pomorskom dobru

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OMIŠA

2. Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice Grada Omiša

9/2024
2023
03/2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 3  godina 2023. datum objave 9. ožujka  2023.

 

SADRŽAJ

 

GRADONAČELNIK

 

  1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Omiša za 2023 godinu

05/2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 5  godina 2023. datum objave 31. ožujka  2023.

 

SADRŽAJ 

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u  zakup izletišta Radmanove mlinice

 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Omiša

 

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

 

4. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Omiš

 

5. Odluka o dodjeli Nagrade  Grada Omiša za životno djelo Stjepanu  Kuvačiću, prof.

6. Odluka o dodjeli Nagrade Grda Omiša za životno djelo posmrtno Karini Lapendi, prof.

7. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Omiša Marti Zečić

8. Odluka o dodjeli Osobne nagrade Grada Omiša Ani Juginović

9. Odluka o dodjeli Skupne nagrade Grada Omiša Osnovnoj školi „Josip Pupačić“

10. Odluka o dodjeli Skupne nagrade Grada Omiša Gradskom kazalištu „Mali princ“

11. Odluka o dodjeli Plakete Grada Omiša Draženu Borčiću, dipl.ing.el.

12. Odluka o dodjeli Plakete Grada Omiša Kati Pupačić

13. Odluka o dodjeli Plakete Grada Omiša Nikši Tijardoviću

14. Odluka o dodjeli Plakete Grada Omiša Jadranki Petrušić

15. Odluka o dodjeli Plakete Grada Omiša Povijesnoj postrojbi Društva Poljičana Sveti Jure

 

16. Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2023. godinu

 

17. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2023. godini na području Grada Omiša

 

18. Zaključak po Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Omiša za razdoblje 2017.-2022. godine u 2022. godini

 

19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Splitu

 

06/2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

 

Br. 6  godina 2023. datum objave 4. svibnja  2023.

 

 

SADRŽAJ 6/2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

 

2. Odluka (Dodatka broj 1. Ugovora o zakupu izletišta Radmanove Mlinice)

 

3. Odluka (Dodatka br.2 Ugovora o zakupu kampa na predjelu Ribnjak)

 

4. Odluka o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine registrirane kao kulturnoga dobra u Omišu (čest.zgr  192, k.o. Omiš)

 

5. Odluka o očitovanju na ponudu prava prvokupa nekretnine registrirane kao kulturnoga dobra u Omišu (čest zgr. 394/2 i čest.zgr. 394/3, k.o. Omiš)

 

6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u „Dječji vrtić Omiš“

 

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada „Dječjeg vrtića Omiš“

 

8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2023./2024. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovo pl. Matačić“ Omiš

 

9. Odluka o provođenju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Gata, Čelina-Stanići, Svinišće i Nova Sela

 

10. Opći uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom

 

11. Zaključak po Izvješću o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2022. godinu

 

12. Zaključak po Izvješću o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2022.

 

13. Odluka o vremenu i lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke na području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste

 

 

GRADONAČELNIK:

 

14. I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za  2023. godinu

 

 

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ:

 

15. Statut Dječjeg vrtića Omiša

07/2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

 

Br. 7  godina 2023. datum objave 1. lipnja  2023.

 

 

SADRŽAJ 7/2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022.g.

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu

3. Odluka o izmjeni  Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu

4. Odluka o javnom redu i miru na području Grada Omiša

5. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

6. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra (dio kat.čest. 6234/1, k.o. Srijane)

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju Galerije AZ Omiš Centra za kulturu Omiš

9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove „Centar za kulturu Omiš“

10. Odluka o uređenju prometa u ulici Prilaz moru u Mimicama

11. Odluka (o suglasnosti Dječjem vrtiću Omiš na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora)

12. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.

13. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.

14. Zaključak (po prijedlogu Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora sa Zavodom za hitnu medicinu SDŽ o suradnji na dodatnim timovima T2 hitne medicinske pomoći u trajanju tokom cijele godine)

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

15. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Centra za kulturu Omiš za 2022.

16. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Omiš za 2022.g.

17. Zaključak po Izvješću  o radu i financijskom poslovanju Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš za 2022.

18. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Omiš za 2022.g.

19. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Omiš za 2022.g.

20. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Festivala dalmatinskim klapa Omiš za 2022.g.

 

 

GRADONAČELNIK:

 

21. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju visine zakupnine za davanje javnih površina na privremeno korištenje

22. Odluka o visini osnovce za obračun plaće službenika i namještenika Grada Omiša

 

09/2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 9  godina 2023. datum objave 30. kolovoza  2023.

 

SADRŽAJ 9/2023.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

 

1.  Odluka o izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU PUNTA (III) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (IX)

2. Odluka o dodjeli Gradskom muzeju Omiš, na korištenje i upravljanje prostor na adresi M. Gojsalić 6, u Omišu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke u nerazvrstanoj cesti

4. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra ( kat.čest. 4857 k.o. Rogoznica)

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša

6. Odluka o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke tijekom održavanja javnih događanja

7. Zaključak o sklapanju aneksa br. 7. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš

8. Zaključak o sklapanju Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje

9. Zaključak o sklapanju Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Brela

10. Zaključak po Izvješću Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana  i  početku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća Grada Omiša

11. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana  i  početku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća Grada Omiša

 

GRADONAČELNIK:

12. Odluka o odobravanju manifestacije od posebnog značaja i određivanju drugačijeg radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području Grada Omiša  (57. FDK Omiš 2023.)

13. Odluka o odobravanju manifestacije od posebnog značaja i određivanju drugačijeg radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području Grada Omiša („Omiš summer frei“ – Gusarski dani Omiš 2023.)

14. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Omiš

15. Odluka o imenovanju  ravnatelja javne ustanove Centar za kulturu Omiš

16. Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Omiša

 

 

URED GRADONAČELNIKA:

17. Ispravak Službenog glasnika br. 7/22

 

 

11/2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 11 godina 2023. datum objave 12. listopada  2023.

 

SADRŽAJ 11/2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2023.g.

2. Odluka o otpisu potraživanja i obveza

3. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama (Nemira, Kučiće, Zakučac)

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi

6. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Omiša

7. Odluka kojom se daje ovlast gradonačelniku Grada Omiša za sklapanje nagode sa vlasnicima (suvlasnicima) nekretnina u postupku potpunog izvlaštenja zemljišta radi izgradnje spoja Ulice fra Stjepana vrlića na državnu cestu D8

8. Pravilnik o jednostavnoj nabavi

9. Rješenje o razrješenju (Sanja Ilić, članica radnih tijela Gradskog vijeća)

10. Rješenje o izboru članice Mandatnog povjerenstva

11. Rješenje o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

12. Rješenje o izboru predsjednika Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama

13. Rješenje o izboru članice Odbora za prituže i predstavke

14. Rješenje o izboru predsjednice Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova

15. Zaključak po Izvješću  o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje 1.-6.2023.

 

GRADONAČELNIK:

 

16. Rješenje o razrješenju dosadašnjih i o imenovanju novih članova Upravnog vijeća predškolske ustanove Dječji vrtić “Omiš” Omiš kao predstavnike Grada Omiša

17. Rješenje  o razrješenju i o imenovanju članova Školskog odbora u Osnovnoj glazbenoj školi “Lovro pl. Matačić” Omiš

 

URED GRADONAČELNIKA:

 

18. Ispravak Službenog glasnika Grada Omiša br. 2/22

 

12A/2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 12a  godina 2023.  datum objave 13. prosinca  2023.

 

SADRŽAJ 12a:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Odluka  o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (IX)

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

3. Odlike o nekorištenju prava prvokupa  nekretnine koja ima status kulturnog dobra

4. Odluke o  dopuni Odluke kojom se daje ovlast gradonačelniku Grada Omiša za sklapanje nagodbe sa vlasnicima ( suvlasnicima) nekretnina u postupku potpunog izvlaštenja zemljišta radi izgradnje spoja Ulice fra Stjepana Vrlića na državnu cestu D8.

5. Odluke o zahvatu građenja infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (građevina u sustavu telekomunikacija) – izgradnja antenskog stupa visine 60 m s prihvatima za smještaj opreme operatora HT, Telemach i A1 Hrvatska, 2b. skupine, na katastarskoj čestici 1744 k.o. Svinišće (Podašpilje), investitora Hrvatski Telekom d.d., glavni projekt Osnovna postaja pokretnih komunikacija Podašpilje ID1140440 HT-07/01-2023-GP Antenski stup NRS 60-30 KT2, visine 60 m

6. Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Omiša

7. Programa javnih potreba  za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja  za Grad Omiš u 2024.g.

8. Analiza stanja, plan s financijskim planom i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša za 2024.g.

9. Zaključak (po Izvješću o radu i programu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2023.g.)

10. Zaključak (o Programu aktivnosti i Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2024.g)

11. Zaključak o  prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Grada Omiša

12. Zaključaka o sklapanju Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Dugopolje

13. Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o pokretanju postupka ishođenja rješenja  za početak izvođenja novih programa u OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš

 

GRADONAČELNIK:

14. Zaključak o vrijednosti boda za izračun početne mjesečne zakupnine

 

1995
Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500