Djelokrug rada / ovlasti

Gradonačelnik zastupa Grad Omiš  i nositelj je izvršne vlasti.

Gradonačelnika biraju građani na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o lokalnim izborima (NN 144/12121/1698/1942/20144/2037/21)

Gradonačelnik ima jednog zamjenika koji se bira zajedno s gradonačelnikom.

Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje zamjenik.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Omiša propisane Statutom Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 4/099/102/1310/131/188/18 i 2/21)

sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst137/15123/1798/19 i 144/20) te drugim  posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave.

 

U obavljanju izvršne vlasti, gradonačelnik:

 

 • utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće;
 • donosi opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten propisima;
 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji;
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća;
 • utvrđuje i podnosi prijedlog proračuna, odluke o izvršenju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna;
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Gradskog vijeća;
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Omiša pojedinačne vrijednosti do najviše  0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom,u skladu sa Statutom, zakonom i posebnim propisima;
 • upravlja prihodima i rashodima Grada;
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada;
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada;
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;
 • imenuje i razrješuje predstavnike Grada Omiša u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društva i drugih pravnih osoba osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno;
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada;
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba;
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Omiša u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad;
 • propisuje kriterije ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja;
 • donosi pravilnik kojim se uređuju materijalna i druga prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika;
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora;
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, Statutom i drugim propisima.

 

Gradonačelnik može odlukom obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku gradonačelnika. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.