Pravo na pristup informacijama

Ivanka GalićSlužbenica za informiranje
E-pošta grad@omis.hr
Kontakt telefon 021 / 755-506

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) te Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/15 i 69/22) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama. 

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

 

Upiti građana i medija te zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija mogu se podnijeti:

  • putem elektroničke pošte: grad@omis.hr
  • pisanim putem na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5, 21 310 Omiš
  • telefonom na brojeve: 021 755 506, 755 500
  • osobno u prostorijama Gradske uprave Grada Omiša radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Ivanka Galić, e-pošta:grad@omis.hr, tel: 021 755 506

 

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanje informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju te
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

 

NAKNADA

Grad Omiš ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14).

 

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Pravo na ponovnu uporabu informacijaostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

 

UVJETI ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. 21. i 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. 85/15).

 

DOZVOLE – Otvorena dozvola RHhttps://data.gov.hr/otvorena-dozvola

 

DOPUNA I ISPRAVAK INFORMACIJE

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Članak 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana za primanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koje štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama. 

 

MOGUĆNOST IZJAVLJIVANJA ŽALBE POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja.

 

 

Samoprocjena provedbe zakona o pravu na pristup informacijama