Pravni okvir

 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/19 i 98/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15118/18 i 110/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15114/18 i 110/19)
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16114/22)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  („Narodne novine“ broj 112/1839/22)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
  („Narodne novine“ broj 118/19 i 65/20)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj 136/15)
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  („Narodne novine“ broj  93/17)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  („Narodne novine“ broj 105/17108/17)
 • Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19 i 125/19)
 • Zakon o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 76/1330/14130/1739/19 i 118/20)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15114/18 i i 110/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15118/18 i 110/19)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 86/12143/1365/1714/19)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 112/1734/1836/1998/1931/20 i 74/22)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
  („Narodne novine“ broj 118/19 i 65/20)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)