Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
07/2023
07.06.2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

 

Br. 7  godina 2023. datum objave 1. lipnja  2023.

 

 

SADRŽAJ 7/2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022.g.

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu

3. Odluka o izmjeni  Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu

4. Odluka o javnom redu i miru na području Grada Omiša

5. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

6. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra (dio kat.čest. 6234/1, k.o. Srijane)

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju Galerije AZ Omiš Centra za kulturu Omiš

9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove „Centar za kulturu Omiš“

10. Odluka o uređenju prometa u ulici Prilaz moru u Mimicama

11. Odluka (o suglasnosti Dječjem vrtiću Omiš na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora)

12. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.

13. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.

14. Zaključak (po prijedlogu Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora sa Zavodom za hitnu medicinu SDŽ o suradnji na dodatnim timovima T2 hitne medicinske pomoći u trajanju tokom cijele godine)

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

15. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Centra za kulturu Omiš za 2022.

16. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Omiš za 2022.g.

17. Zaključak po Izvješću  o radu i financijskom poslovanju Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš za 2022.

18. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Omiš za 2022.g.

19. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Omiš za 2022.g.

20. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Festivala dalmatinskim klapa Omiš za 2022.g.

 

 

GRADONAČELNIK:

 

21. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju visine zakupnine za davanje javnih površina na privremeno korištenje

22. Odluka o visini osnovce za obračun plaće službenika i namještenika Grada Omiša

 

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500