Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
GRAD OMIŠ obavještava da je (ponovno) raspisan javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup izletišta Radmanove Mlinice
01.03.2023

„Grad Omiš obavještava da se radi jasnoće mijenja sadržaj toče 4. Javnog natječaja, s tim da datum i sat javnog otvaranja ponuda ostaje nepromijenjen, i sada glasi:

4. Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i  službenoj web stranci Grada Omiša www.omis.hr, a obavijest o natječaju objavit će se u listu Slobodna Dalmacija i u Jutarnjem listu. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici  Grada Omiša najkasnije do 22.3.2023. godine do 13:00, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon isteka tog roka neće se razmatrati i vratit će se pošiljatelju neotvorene.“

POVEZNICA DOKUMENTA

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500