Natječaji

15.04.2024

JAVNI NATJEČAJ za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

12.04.2024

Javni natječaj montažni šank Dan Grada

21.03.2024

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

18.03.2024

J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša – Kučiće

13.03.2024

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

08.03.2024

O G L A S za prijam namještenika na određeno vrijeme

23.02.2024

IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE DOZVOLA ZA RAD NA POMORSKOM DOBRU I PROČIŠĆENI TEKST NATJEČAJA

13.02.2024

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora

02.02.2024

Natječaj za davanje u zakup građevinskih zemljišta na području Grada Omiša – Vrisovci

26.01.2024

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine u ulici Fošal sa postavljenim tipskim objektima

25.01.2024

Plan prijma 2024

15.12.2023

Natječaj za davanje u zakup građevinskog zemljišta na području Grada Omiša

01.12.2023

Natječaj za davanje u zakup građevinskog zemljišta gospodarske namjene na području Grada Omiša