Pravni okvir

 

Odsjek za upravljanje javnim površinama i redarstvo

 

 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09110/21)
 • Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/0739/13157/13110/1570/17118/18 i 114/22)
 • Ovršni zakon („Narodne novine“, br. 112/0225/1393/1455/1673/17131/20 i 114/22)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/1832/20)
 • Zakon o cestama („Narodne novine“, br. 84/1122/1354/13148/1392/14110/19144/21114/22)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 153/13)
 • Zakon o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, br. 84/21)
 • Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“,  br. 67/0848/1074/1180/13158/1392/1464/15108/1770/1942/2085/22 i 114/22)
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/1898/1930/2189/21 i 114/22)
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (“Narodne novine”, br. 14/19)
 • Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/0955/13153/1341/16114/18 i 14/21)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, br. 20/18115/1898/1957/22)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, br. 83/23)
 • Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Omiša br. 7/19, 1/20, 12/22)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (Službeni glasnik Grada Omiša br. 7/19)
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2023.g. (Službeni glasnik Grada Omiša br. 11a/22)
 • Odluka o javnom redu i miru na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 7/23)
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 3a/17)
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 9/22)
 • Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/22)

 

Odsjek za javnu nabavu i naknade

 

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/1898/1930/2189/21 i 114/22)

 • Odluka o načinu izdavanja i o visini naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz putnika (Službeni glasnik Grada Omiša broj 7/2022)

 

JAVNA NABAVA

 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 144/20)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 19/23)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 65/17)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 65/17)
 • Pravilnik o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Grada Omiša broj 11/23)

KOMUNALNA NAKNADA

KOMUNALNI DOPRINOS

VODNA NAKNADA

 

Odsjek za prostorno planiranje, pomorsko dobro i zaštitu okoliša

 

 

Odsjek za imovinsko pravne poslove

 

 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne Novine br. 37/21)
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 1/128/173/1910/19 ;
 • Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 2/109a/207/22 );
 • Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ 1/18);
 • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Omiš ( „Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 2/21)

 

Održavanje komunalne infrastrukture