Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
26.05.2023

s a z i v a m

20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 31. svibnja 2023. (srijeda) u 18.30 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

 

1.  Usvajanje zapisnika o radu 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2. Vijećnički upiti

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022.g.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

8. Prijedlog Odluke o javnom redu i miru na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

9. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

10. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (dio kat.čest. 6234/1, k.o. Srijane)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

12. Prijedlog Odluke o sklapanju Aneksa Ugovora sa Zavodom za hitnu medicinu SDŽ o suradnji na dodatnim timovima T2 hitne medicinske pomoći u trajanju tokom cijele godine

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju Galerije AZ Omiš Centra za kulturu Omiš

(Izvjestitelj: Petar Buljević)

14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove „Centar za kulturu Omiš“

(Izvjestitelj: Petar Buljević)

15. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za kulturu Omiš za 2022.

(Izvjestitelj: Petar Buljević)

16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Omiš za 2022.g.

(Izvjestitelj: Ela Ćoso)

17. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš za 2022.

(Izvjestitelj: Davor Jelavić Šako)

18. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Omiš za 2022.g.

(izvjestitelj: Svjetlana Buljević)

19. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Omiš za 2022.g.

(Izvjestitelj: Angela Tabak)

20. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Festivala dalmatinskim klapa Omiš za 2022.g.

(Izvjestitelj: Mijo Stanić)

 

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500