Pravni okvir

 • Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/16 i 101/17, 114/22 i 114/23)
 • Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine broj  10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22 i 156/22 i 1/23),
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17138/20)
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/1998/19 )
 • Odluka o gradskim porezima-pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Omiša broj 2/21)
 • Statut Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 8/18 i 2/21)
 • Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/09, 2/13, 1/18, 8a/20 i 2/21)
 • Odluka o naknadama članovima Gradskoga vijeća Grada Omiša i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/21)
 • Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/22)   
 • Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/10 i 11/15)
 • Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/10)
 • Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 3/22, 6/22 i 8/23)
 • Pravilnik o unutarnjem redu Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Omiša broj 3/22 i 7/22)
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Omiša broj 4/22 i 8/22)
 • Odluka o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/99, 1/02 i 6/09)
 • Statutarna odluka o grbu i zastavi Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 8/02 i br. 5/06 – ispravak)
 • Rješenje o odobrenju grba i zastave (Službeni glasnik Grada Omiša broj 1/04)
 • Odluka o svečanoj pjesmi Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/03)
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grda Omiša br. 4/14)
 • Plan klasifikacijskih oznaka Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 11/21)
 • Plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 11/21 i 1/23)
 • Plan prijma i dopune plana prijma u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti Pogon Grada Omiša u 2023.g. ((Službeni glasnik Grada Omiša br. 1/23 i 10/23)
 • Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Omiša
 • Poseban popis arhivskog i dokumentarnog gradiva Grada Omiša s rokovima čuvanja