Važni akti

Gradsko vijeće i ustroj Grada

 

 • Statut Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18, 8/18 i 2/21)
 • Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/09, 2/13, 1/18, 8a/20 i 2/21)

 • Odluka o naknadama članovima Gradskoga vijeća Grada Omiša i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/21)
 • Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/22)   
 • Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/10 i 11/15)
 • Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/10)
 • Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 3/22, 6/22 i 8/23)
 • Pravilnik o unutarnjem redu Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Omiša broj 3/22 i 7/22)
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Omiša broj 4/22 i 8/22)
 • Odluka o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/99, 1/02 i 6/09)
 • Statutarna odluka o grbu i zastavi Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 8/02 i br. 5/06 – ispravak)
 • Rješenje o odobrenju grba i zastave (Službeni glasnik Grada Omiša broj 1/04)
 • Odluka o svečanoj pjesmi Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša broj 6/03)
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grda Omiša br. 4/14)

 

Ured gradonačelnika

 

 • Proračun
 • Odluka o gradskim porezima-pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Omiša broj 2/21)

 

Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša

 

 • Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Omiša br. 7/19, 1/20 i 12/22)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (Službeni glasnik Grada Omiša br. 7/19)
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2023.g. (Službeni glasnik Grada Omiša br. 11a/22)
 • Odluka o javnom redu i miru na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 7/23)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 9/22)
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/22)
 • Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/22)
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 3a/17)
 • Pravilnik o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Grada Omiša broj 11/23)
 • Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Omiša br. 8/18, 3/194/195/19 i 1/23)
 • Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Omiša br. 7/22)
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Omiša br. 1/128/173/19 i 10/19)
 • Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 2/109a/207/22)
 • Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ 1/18)
 • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša br. 2/21)
 • Prostorno – planska dokumentacija
 • Pomorsko dobro

 

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti

 

 • Strateški dokumenti
 • Odluka o osnivanju poduzetničke zone Gata 2 (Službeni glasnik Grada Omiša br. 14/14)
 • Odluka o osnivanju poduzetničke zone Kostanje (Službeni glasnik Grada Omiša br. 14/14)
 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/16)
 • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 2/23 i 9/23)
 • Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 9/22)
 • Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 2/23)
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša br. 5/23)

 

Vlastiti pogon

 

 • Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu (Službeni glasnik Grada Omiša br.1/12, 8/13, 5/16 i 1/22)
 • Odluka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima u Gradu Omišu (Službeni glasnik Grada Omiša br.11a/22)
 • Opći uvjeti ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/23)
 • Odluka o uređenju prometa na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 5/15, 8/17, 9/22 i 5/23)
 • Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Omiša br. 8/22)  
 • Odluka o vremenu naplate i cijeni ulaznice za posjet tvrđavi Mirabela u Omišu 2023 g. (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/23)
 • Odluka o upravljanju i korištenju gradske sportske dvorane „Ribnjak“ (Službeni glasnik Grada Omiša br. 11/16)
 • Odluku o cijenama korištenja prostora gradske sportske dvorane „Ribnjak“ u Omišu
 • Odluku o kućnom redu gradske sportske dvorane „Ribnjak“ u Omišu